Een roze bom onder de NVA?

Anders durven denken & doen_logo.jpgIs dit logo de voorbode van de nakende implosie van de NVA? Piet De Bruyn, het gezicht van wat intussen de ‘roze fractie’ in de NVA is gaan heten, krijgt voor een tweede keer de volle laag van NVA’er Stephane Rummens die staalhard beweert: een roze fractie betekent het einde van de NVA. Het zal zo’n vaart niet lopen, maar de controverse is er wel degelijk.

In een vorig artikel legde ik een conflict bloot tussen wat ik toen de ‘ADDD’ers’ noemde (naar hun vervorming van de NVA-slogan ‘Denken, Durven, Doen’). Kort samengevat:  Rummens gooit een knuppel in het hoenderhok met volgende uitroep: “Sedert wanneer heeft de N-VA een ‘roze fractie’? Als die echt zou bestaan: meteen ontbinden aub!”  Hij noemt het bestaan ervan een fout van de partijtop. Een en ander is te volgen in een thread op de mediapagina van Rummens.

Waarom ontketent Rummens  juist nu zoveel drama?  Zoals iemand anders opmerkte: alle partijen (behalve het Vlaams Belang)  hebben openlijke holebi’s  en transgenders in hun rangen en komen daar ook mee naar buiten. Waarom zou dat bij de NVA dan zo’n rampen veroorzaken? En hoe komt het dat Rummens & Co zich nu beginnen te roeren, terwijl er al sedert jaren een delegatie NVA’ers mee loopt in de pride?

Piet De Bruyn_geel_76153_6.jpgPiet De Bruyn: volgend jaar gaan we terug, U toch ook?

De discussie gaat intussen verder. Er komen ook voorstanders van de roze fractie aan het woord maar Rummens reageert met nog méér drama:  “U heeft er niets, helemaal niets van begrepen. En als er een roze fractie bestaat in de N-VA zal ze leiden tot het einde van de N-VA …”  De NVA-deelname aan de Antwerp Pride is een gruwel in de ogen van Rummens:  “Sorry, wie kan zo’n stoet serieus nemen? Stel u voor dat we zo zouden opkomen voor confederalisme, iedereen lacht ons weg, en terecht.” En dan te bedenken dat Piet De Bruyn (foto) in mei van dit jaar nog schreef: “Tot slot nog dit: tot spijt van wie het benijdt; ook volgend jaar zal de N-VA zonder aarzeling en vol overtuiging deelnemen aan de Pride. U toch ook?” Een opmerking die toen bedoeld was om zijn vastberadenheid tegenover een vijandig Brussels publiek te tonen maar die na de uitval van Rummens een heel andere dimensie krijgt.

nva,vlaams belang,pride‘U bent vrij te gaan’

Flip Van Waeyenberghe maakt allusie op het feit dat het Vlaams Belang geen openlijke holebi’s of transgenders in haar rangen duldt en wijst Rummens de uitgang:  “Alle partijen waren aanwezig en N-VA als brede volkspartij hoort hier zeker bij te zijn. Liever een partij zonder gays? U weet ze zitten en u bent vrij te gaan.” De vraag is wie het eerst naar de parking zal worden begeleid: de roze fractie of de NVA’ers die op het standpunt staan dat De Wever al sedert 2006 verdedigt: homo’s blijven maar beter ik de kast want ze hebben eigenlijk geen problemen.

De koudwatervrees van Bart De Wever

Het is duidelijk dat De Wever zijn standpunt rond homoseksualiteit zo laat mogelijk – en met lange tanden – heeft bijgesteld om zijn extreem-rechtse achterban (waarbij niet enkel racisme, maar ook homofobie nog uitgebreid voorkomen, dat merk je als je de  thread analyseert)  zo weinig mogelijk af te stoten. Pas drie jaar geleden, in 2010, verklaart de NVA-voorzitter zich voorstander van het openstelling van het huwelijk: “Ik vond het homohuwelijk eerst geen goed idee. Ik gun homo’s en lesbiennes uiteraard alle rechten van hetero’s, maar moet je dat ook een huwelijk noemen? Ik vond van niet. Maar gesprekken binnen en buiten de partij hebben me op andere gedachten gebracht. Als homo’s die term huwelijk symbolisch belangrijk vinden, moet dat kunnen.”leeg_grijs0001_De Bruyn.jpg Het was toen hard nodig om het ‘verschil‘ tussen de NVA en het Vlaams Belang in de verf te zetten en er kwamen ook nog eens verkiezingen aan.  Die ‘gesprekken binnen en buiten de partij’  gingen echter niet veel verder dan dat. “Dit zal wel volstaan” moet De Wever  gedacht hebben. Laat ze zich nu maar gedeisd houden. Dat een aantal holebi’s en transgenders na het uiteenvallen van de Volksunie naar de NVA zijn overgestapt is voor Bart De Wever geen probleem, maar dat ze de strijd voor emancipatie samen met de beweging voeren is voor hem géén optie. De NVA dient daar niet voor. De NVA dient voor het splitsen van België en voor het installeren van een neoliberaal beleid in een Vlaamse Natie waar geen plaats is voor trivialiteiten zoals ‘emancipatie‘ van homo’s. Volgens De Wever is dat niet nodig.

‘Condition Humaine’

Dewever schreef in 2006: “Voor Vlamingen van mijn generatie is het meestal een evidentie dat homoseksualiteit tot de condition humaine behoort.” Behalve wat problemen met moslims was er toen volgens De Wever geen vuiltje aan de lucht:  “De emancipatie van de vrouw – toch ook niet echt een favoriet thema van radicaal rechts – maakte de weg vrij om vrouwenrechten te incorporeren in het verhaal over de noodzakelijke verdediging van onze samenleving tegen de godsdienst met de onderdrukkende hoofddoek. De rechten van de homosekuele medemens zullen hetzelfde lot ondergaan.” Met andere woorden: los het ‘islamprobleem‘ op en holebi’s en trangenders leven in een paradijs. Opvallend is ook dat De Wever in die tekst de schijn wekt dat er ook in het Vlaams Belang geen homofobie meer zou zijn. Hij beweert zelfs: “VB’ers pakken intussen al ongegeneerd uit met de onthulling dat er onder de mandatarissen van de partij homo’s zitten”. Op één VB’er na is dat compleet onjuist, maar niet toevallig als je weet dat we in de periode zaten waarin er gedroomd werd van een Forza Flandria met VB en NVA in de hoofdrol.

Mei ’68: De ontaarding van de samenleving

De moderne holebi- en transgenderbeweging zou niet bestaan en ook niet zoveel hebben bereikt zonder de sociale en politieke omwentelingen die men gemakshalve als  ‘mei 68’ omschrijft. Dewever is daar absoluut tegen. In zijn boek over de NVA noteert Ico Maly:

Ico Maly_cover.jpgWaar de wet bij de verlichtingsdenkers de basis is voor vrijheid, voor moraliteit en voor een goede samenleving, ziet De Wever er enkel een bedreiging in. Decadentie is het resultaat, niet méér vrijheid of geluk. “De onvermijdelijke opvulling van het vacuüm van de sociale normen door juridische normen kleurt alle facetten van ons samenleven”  aldus De Wever. De sociale normen van de gemeenschap, de sociale controle en het cement van de gemeenschap verdwijnen en hierdoor ontaardt de samenleving. Door de mei 68-generatie verdwijnen de sociale normen, die gebaseerd waren op het christendom, in sneltempo, aldus De Wever. “De sixties zetten immers ook de hakbijl in het gezonde hout van de traditionele samenleving.”  Daardoor zien we “het steeds sneller wegkwijnen van georganiseerde religie in Europa” en ontstaat een “spirituele leegte in Europa.” De morele orde van de oorspronkelijke organische samenleving wordt aangetast door deze uitbreiding van vrijheden en rechten. (…) Hier zien we heel duidelijk de antiverlichtingsvisie van De Wever. Hij beklaagt het verdwijnen van subjectieve, spirituele banden (het verdwijnen van religie als grondslag om de samenleving te organiseren) ten voordele van een objectieve, juridische organisatie van de staat, wat het doel was van de verlichting. De rationaliteit van de wet en de vrijheid die eruit voortvloeit, ziet hij als een groot probleem, niet als een vooruitgang.” (gelezen op blz. 247 in N-VA, Analyse van een politieke ideologie)

Om het in twee woorden te zeggen: de bevrijdende kracht  van de bewegingen van vrouwen, zwarten en homo’s uit de jaren ’60 passen niet in het ‘Vlaanderen’ dat hij in petto heeft.  Als het kon gingen we met z’n allen terug naar de jaren ’50, de periode waarin de homo’s in de kast en de vrouwen aan de haard bleven.  En dat kan, als de NVA in 2014 de verkiezingen wint.  Dat is het plan. En niemand zal dat plan dwarsbomen. Dat vindt Stephane Rummens en de voorzitter zal hem niet tegenspreken.

Pride_Trans.jpgDe Wever waarschuwde in 2006 al tegen ‘gay parades’

Bart De Wever schreef in 2006: “Sommigen vinden het bijvoorbeeld nog altijd een goed idee om hier ‘gay par
ades’ te organiseren. Anderen beseffen, zoals Vlaamsgezinden weten dat de media er steevast de meest extreme en/of troosteloze figuren zullen uitpikken als ze op straat komen, dat zulke optochten precies aanleiding geven om stereotypen over homo’s dik in de verf te zetten.”
  Hij is sindsdien niet van gedachte veranderd en dook al die jaren ook nooit op in een NVA-delegatie op de pride.  Intussen hadden een aantal holebi’s in de NVA de boodschap enigszins anders begrepen: ze bleven naar de jaarlijkse pride gaan en Piet De Bruyn profileerde zich als een van de Vlaamse parlementairen die, samen met Jan Roegiers (SP.A) en Johan Verstreken (CD&V)  de zaak van LHBT’s behartigde.  De Bruyn hield zich daarbij aan het partijboekje: toen de berichtgeving over homofoob geweld uitbrak werd de schuld zoals het de NVA past in de schoenen van de ‘allochtone gemeenschap’ geschoven. Emancipatie van holebi’s en transgenders als instrument om racisme en islamofobie te bestrijden en jongeren te criminaliseren. Dat Piet De Bruyn zich daarmee bezig hield was voor de NVA geen probleem.

Hassan Jarfi_970386_5.jpgMaar de tijden veranderen. Het is niet meer voor iedereen zo vanzelfsprekend dat je méér vrijheid voor holebi’s krijgt door het bestrijden van moslims. çavaria organiseerde een congres over homofoob geweld waar de aanwezige NVA’ers heel andere geluiden hoorden. Zowel Naima Charkaoui van het Minderhedenforum als Hassan Jarfi (zie foto, vader van de vermoorde Ihsane Jarfi) brachten daar een getuigenis die het  ‘moslim versus holebi’-verhaal doorprikte.   Beide minderheden hebben elkaar nodig, zo luidde het. çavaria volgt de NVA niet in het wij-zij discours.

Transgenders genezen?

Piet De Bruyn profileert zich intussen verder rond de emancipatie van transgenders. Het Vlaams Parlement zal zich – op initiatief van De Bruyn  – na het parlementair reces –  buigen over een voorstel van resolutie om de maatschappelijke aanvaarding van transgenders te verhogen. Ook hier steigert een deel van de NVA-achterban. Op een debatavond in Gent, georganiseerd door Laurens Himpe van Jong NVA UGent bleek een deel van van de kiezers waarop de NVA rekent, bij monde van KVHV-leider Jan De Backer, helemaal niet zo opgezet met het transgenderfenomeen. Hij vroeg  zich luidop af  of transgenderisme niet behandelbaar is: “Als het een aandoening is, kan je het laten behandelen. Het is goed dat er een wet is dat mensen niet in een opvlieging van geslacht gaan veranderen.”  En hij zij ook nog iets wat menigeen de wenkbrauwen deed fronsen: “Jullie willen aanvaard worden, maar hebben jullie eigen rusthuizen, verenigingen, feesten … Jullie willen gewoon anders zijn. Jullie stigmatiseren jullie zelf.” Of anders gezegd: jullie lokken zelf homofobie en homofoob geweld uit.  Het KVHV organiseerde ook een Juist Geparkeerd Fuif (meer foto’s hier)Juist Geparkeerd_0001.jpg om het bestaan te hekelen van de Gentse LHBT-jongerengroep Verkeerd Geparkeerd.  Hier vertolkt de KVHV’er een standpunt dat blijkbaar niet zo maar te negeren valt en duidelijk bij een deel van de NVA-kiezers leeft.  Dat deel dat zegt: homo’s moeten zich gedeisd houden: geen eigen verenigingen, geen eigen subcultuur. Ook hier dreigt de NVA stemmen te verliezen aan de (extreem-)rechtse kiezers. Mensen die struikelen over de thema’s die wat moeilijker liggen: jongeren, ‘afwijkend’ gendergedrag, empowerment, de pride… De discussie over seksueel burgerschap gaat duidelijk aan hen voorbij.  Het massale protest tegen de openstelling van het huwelijk in Frankrijk zal een aantal NVA-kaderleden ook niet ontgaan zijn. Dat brengt wel wat meer mensen op de been dat dat handjevol partijleden op een pride.  Misschien haal je op die manier wel méér stemmen binnen dan met het gerommel in de marge van Piet De Bruyn?

Dramaqueen Rummens vertolkt de nervositeit in de partij

Rummens zegt luidop wat velen in de NVA allicht al  langer denken. Totnogtoe kon Piet De Bruyn ongeveer zijn zin doen. In een ‘volkspartij’ moest dat immers kunnen. Maar nu de moeder van alle verkiezingen eraan komt slaat de nervositeit toe. Terwijl men vroeger allicht dacht: “Baat het niet dan schaadt het niet” wordt er nu gecijferd en gepuzzeld. Brengen homoseksuelen ons  stemmen op, of kosten ze ons stemmen?  Zeker omdat grote baas Bart De Wever altijd al een koele minnaar is geweest van de roze fractie in zijn partij. Hij vond het nodig om dat nog eens heel duidelijk te onderstrepen toen hij het over de regenboog-t-shirts had. En laat Piet De Bruyn dan halsstarrig blijven vasthouden aan het paraderen met diezelfde regenboog? Je zou van minder zenuwachtig worden.  We weten niet wat Bart De Wever denkt van deze mini-rel die door Rummens werd ontketend. Maar hij volgt ze ongetwijfeld met veel belangstelling. T Shirts_shop_941038_4.jpg

Overwinning NVA, goed voor holebi- en transgenderrechten?

Het interne gekibbel in de NVA is één zaak, belangrijker is de uitslag van de verkiezingen. Wat gaat NVA doen met het plan Milquet? Wat als het politiek project van de partij (de splitsing van België, en alle moeilijkheden die daarmee gepaard gaan) door de kiezer wordt gesteund bij de verkiezingen van mei 2014?   Als reactie op de berichtgeving over homofoob geweld schreef de regering Di Rupo een actieplan. Dat plan is het belangrijkste project sedert de openstelling van het huwelijk.  De kans dat het nog wordt gerealiseerd tijdens deze regeerperiode is quasi nihil. Dat is ook niet zo erg, als de volgende regering(en) het in het nieuwe regeerakkoord opnemen en het uitvoeren. Maar wat als de NVA de verkiezingen wint?  Komt er dan een nieuw ‘Vlaams‘ plan, met alle tijdsverlies dat daarmee gepaard zal gaan? Om nog maar te zwijgen van de politieke chaos die zal ontstaan als de NVA erin slaagt om België te laten barsten? Komt dat de rechten van holebi’s en transgenders ten goede? Een vraag voor een volgend artikel.

Mijn vorige artikels over de NVA gelezen? U vindt ze hier.

nva,vlaams belang,pride