çavaria: de Algemene vergadering heeft gestemd

112 mensen stemden ja, 29 stemden neen en 6 mensen onthielden zich. De algemene vergadering (AV) van de Holebifederatie heeft çavaria als nieuwe naam aanvaard, zij het met een forse minderheid tegen. Verder was er weinig nieuws te rapen op deze AV. En hoe zal çavaria reageren als er opnieuw actie gevoerd wordt?

Ludovic Bol formuleert op de protestpagina van Facebook het gevoel goed samen van de tegenstanders: “De algemene vergadering heeft er zich met een ruime meerderheid over uitgesproken, ’t blijft çavaria met kleine ç. En daar ga ik me vanaf nu bij neerleggen. Het hele verhaal blijft een flater, zowel naar besluitvorming als de keuze voor de nieuwe naam. In elk geval gaan ze’t niet gauw nog riskeren om iets te beslissen zonder de AV.” stemkaarten_3çavaria had een opfrissing van haar democratische werkstijl nodig en heeft die na veel inspanningen van een actieve groep ook gekregen. Yves Aerts zei ook wel met zoveel woorden dat men het in de toekomst niet meer op deze manier zal doen.

Interne communicatie

“Om de doelgroep en andere geïnteresseerden nog beter te kunnen informeren en betrekken bij de werking, pakt çavaria uit met een nieuw aanbod aan elektronische nieuwsbrieven. Het pakket werd uitgebreid met een nieuwe nieuwsbrief over beleidsgerelateerde zaken die relevant zijn voor bestuurders, aangesloten groepen en vrijwilligers. Deze nieuwigheid dient om de interne communicatie te verbeteren.” zegt Yves Aerts in een persbericht. De vraag is of er over de beleidsgerelateerde zaken ook discussie mogelijk  gaat zijn. Blijkbaar kiest men voorlopig voor een eenrichtigsverkeer. Het debat over de naamsverandering is op gang getrokken via Facebook en zou zonder dit medium gewoon niet mogelijk zijn geweest. De çavariawebsite biedt geen enkele mogelijkheid tot discussie. Een gelijkaardig probleem bij acties. De vraag is hoe çavaria zal reageren op nieuwe actievoorstellen. De protestmanifestatie tegen Léonard is grotendeels georganiseerd buiten de çavariastructuren en dat was maar goed ook, anders was ze er niet geweest. Volgende acties zullen uitwijzen of çavaria ook hier een opener communicatie wil voeren.

Transgenders present

Opvallend was de actieve deelname van de transgenders aan de AV. In de voormiddag konden ze hun specifieke noden aankaarten in de diverse werkwinkels. Er is ondermeer aandacht gevraagd voor transgender-asielzoekers. Het is onmogelijk om asiel aan te vragen voor je geslachtsverandering. Verder heeft de zaak van Nora duidelijk gemaakt dat communeautaire toestanden hier de zaken moeilijk maken: het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) is een federale instelling die op Vlaams niveau niet kan tussenkomen zodat men in het onderwijs (een Vlaamse materie) geen poot heeft om op te staan.

Wie zich wil inschrijven op de diverse çavaria-nieuwsbrieven kan dit hier.